Сургуулийн хоолны тэтгэмж авах өргөдөл гаргах

Онлайн портал

2022-2023 оны 8-р сарын 1-нд үнэгүй, хөнгөлөлттэй хооллох өргөдөл гаргах боломжтой

Үнэгүй, хөнгөлөлттэй үнээр хооллохыг зөвшөөрсөн оюутнууд дараах хөтөлбөрүүдэд хөнгөлөлттэй төлбөр авах боломжтой.

  • Үйл явдлын хураамж
  • Хээрийн аялал
  • Дэвшилтэт түвшин тогтоох шалгалтууд
  • Ажиллаж байна Ном
  • Холбоотой оюутны байгууллага (ASB) Төлбөр
  • Коллежийн өмнөх шалгалт (PSAT/SAT/ACT)
  • Коллежийн өргөдлийн хураамж